انجمن علمی مامایی استان گلستان

انجمن علمی مامایی استان گلستان 54d84fb1ec7a38c2d8b0d626618cf837.jpg

انجمن های علمی می توانند حلقۀ ارتباطی بین دانش آموختگان، محققین دانشگاهی و نیاز صنایع کشور، براساس اهداف تعیین شده باشند؛ این ارتباط منجر به ایجاد گروه های همکار آموزشی و پژوهشی می شود که می تواند باعث کسب آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینۀ علوم تخصصی را برای شبکۀ اطلاع رسانی کشور فراهم آورد و با برقراری ارتباط میان انجمنها و مراکز علمی و فنی، پیشنهادهای فراوانی در زمینۀ اولویتها عرضه نماید. هنگامی که این انجمن ها در زمینۀ اطلاع رسانی و ارتباط با مراکز علمی بین المللی فعال شوند می توانند در مقام کمیسیون های تخصصی و مشورتی و نشر مجله های علمی و پژوهشی مربوط به علوم فعالیت کنند.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه