کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

 

کمیته علمی پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی

ایمیل

رشته تحصیلی

نام اساتید

Askari.asra@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی(بیوشیمی ورزشی)

دکتر اسرا عسکری

zy.fallah@gmail.com

دکتری تربیت بدنی

دکتر زین العابدین فلاح

t.bahlekeh@gmail.com

دکتری تربیت بدنی

دکتر طاهر بهلکه

sahmadizad@yahoo.com

دکتری فیزیولوژی

دکتر سجاد احمدی زاد

talebi_umz@yahoo.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر الهه طالبی گرگانی

aghanbariniaki@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر عباس قنبری نیاکی

drriayahigh@goums.ac.ir

متخصص قلب و عروق_جراح عمومی

دکتر غلامعلی ریاحی نوکنده

joshaghani@goums.ac.ir

دکتری بیوشیمی بالینی

دکتر حمیدرضا جوشقانی

dr.asadi@goums.ac.ir

دکتری بیوشیمی بالینی

دکتر جهانبخش اسدی

babisan.askari@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر بابی سان عسکری

Ali.samavati@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر محمدعلی سماواتی شریف

Amir_85_2005@yahoo.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر امیر تقی پور اسرمی

amir.rashidilamir@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر امیر رشید لمیر

a_banaei@azad.ac.ir

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر عبدالعلی بنایی فر

arshadi.sajad@yahoo.com

S_arshadi@azad.ac.ir

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر سجاد ارشدی

faculty.gorganiau.ac.ir/hbazzazi

دکتری بیوشیمی بالینی

دکتر هادی بزازی

milani_b@yahoo.com

دکتری بیوشیمی بالینی

دکتر بهزاد میلانی

Habibasgharpour@gmail.com

دکتری تربیت بدنی

دکتر حبیب اصغرپور

Rezaii725@yahoo.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر رضایی شیرازی

mahmodh78@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر محمود حیدری

Vizvariexir@yahoo.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر اکسیر ویزواری

zahrasarlak59@yahoo.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر زهرا سرلک

farajtabarp@yahoo.com

s.farajtabar@qaemshahriau.ac.ir

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر سقا فرج تبار

yaghoubiali65@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر علی یعقوبی

rezaeian.n@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر نجمه رضاییان

saeedramezani_pnubujnord@yahoo.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر سعید رمضانی

parvin.farzanegi @gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر پروین فرزانگی

n.aghai1989@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر ندا آقایی

f_taghian@yahoo.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر فرزانه تقیان

 

danialtarmast@gmail.com

دکتری تربیت بدنی

دکتر دانیال تارمست

 

khosrojalali@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر خسرو جلالی

 

K.hejazi@hsu.ac.ir

Keyvanhejazi@gmail.com

دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

 

دکتر کیوان حجازی

 

Ghaedi.hadi@gmail.com

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتر هادی قائدی

 

m_dadban@yahoo.com دکتری فیزیولوژی ورزشی دکتر مینو دادبان شهامت  
zarei.m8716@yahoo.com دکتری فیزیولوژی ورزشی دکتر مهدی زارعی