نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات 

 

 مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات  همایش منتشر خواهد شد.

چاپ مقالات برگزیده در ژورنال معتبرMedical Laboratory Journal (MLJ) بدون نیاز به داوری مجدد(رایگان).

نکته: این ژورنال به زبان انگلیسی بوده و مقاله توسط مولف به زبان انگلیسی باید برگردانده شود.

چاپ مقالات برگزیده در نشریه علمی "نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی" دانشگاه شهید بهشتی تهران (با پرداخت هزینه ).

چاپ مقالات برگزیده در نشریه علمی "پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی" دانشگاه مازندران (با پرداخت هزینه).

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با کد 18011-99201

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)