ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی همایش

رییس همایش:  دکتر سید علی طاهری

دبیر اجرایی همایش: دکتر مازیار احمدی گلسفیدی

دبیر علمی همایش: دکتر اسرا عسکری

 کمیته اجرائی: دکتر الهه کیائی-محبوبه خوشدل

کمیته اداری و مالی: دکتر سورنا نسیمی