کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

کمیته علمی  "اولین همایش ملی سلامت جنسی و باروری در بحران کرونا"

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل خدمت

1

زینب حمزه گردشی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی ساری

2

زهره شاه حسینی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی ساری

3

فاطمه محمدی خشویی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی اصفهان

4

رضوانه رخشایی

بهداشت باروری

دانشگاه آزاد رشت

5

خوشه خالقی

بهداشت باروری

دانشگاه آزاد نیشابور

6

زهره عباسی

بهداشت باروری

دانشکدده پرستاری و مامائئ بجنورد

7

سمیرا خیاط

بهداشت باروری

دانشکدده پرستاری و مامائئ زاهدان

8

الهام خوری

بهداشت باروری

دانشکدده پرستاری و مامائئ گرگان

9

طیبه ضیایی

بهداشت باروری

دانشکدده پرستاری و مامائئ گرگان

10

صدیقه مقسمی

بهداشت باروری

دانشکدده پرستاری و مامائئ گرگان

11

نرجس برقعی

بهداشت باروری

دانشکدده پرستاری و مامائئ گرگان

12

فاطمه سیفی

مامایی

دانشکدده پرستاری و مامائئ گرگان

13

اعظم جهازی

مامایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

14

فاطمه ریسیان

مامایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

15

مائده رضایی

مامایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

16

مینا تمرتاش

مامایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

17

زهرا کوهساریان

مامایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

18

نیره اعظم حاجی خانی

بهداشت باروری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

19

لیلا رئیسی

بهداشت باروری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

20

ساره بابویی

مامایی

دانشگاه علوم پزشکی قم

21

سمیه سلطانمرادی

مامایی

دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

22

ام البنین فیروزآبادی

مامایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

23

لیلا اسدی

بهداشت باروری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

24

الهام ادیب مقدم

بهداشت باروری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

25

گیتی ازگلی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

26

مرضیه مسجودی

بهداشت باروری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

27

معصومه پورمحسن

بهداشت باروری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

28

زهره کشاورز

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

29

فرشته نارنجی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی اراک

30

ناهید مهران

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی قم

31

صغری  خانی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی ساری

32

زهرا قائمی

بهداشت باروری

دانشگاه آزاداسلامی واحد  استهبان

33

معصومه سیمبر

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

34

سپیده حاجیان

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

35

فاطمه ناهیدی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

36

ماهرخ دولتیان

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

37

فاطمه ناهیدی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

38

 حمید حجتی

پرستاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

39

ناهید مظفری نیا

پرستاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

40

گل بهار آخوند زاده

پرستاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

41

اکرم ثناگو

مامایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان