تاریخ‌های مهم

تاریخ‌های مهم

زمان برگزاری همایش :                29 و 1399/11/28

آخرین مهلت ارسال مقاله :           1399/11/15

آخرین مهلت ثبت نام:                  1399/11/25

اعلام نتیجه داوری:                     1399/11/25