محورهای همایش

محورهای همایش

محورهای همایش:

  • سلامت باروری در  بحران کرونا
  • سلامت جنسی  در  بحران کرونا
  • نقش رسانه های جمعی و فضای مجازی در مشاوره و توانمندسازی زوجین در بحران کرونا
  • مشاوره  زوجین نابارور در  بحران کرونا