اهداف

اهداف برگزاری:

هدف اصلی : ارتقای دانش در زمینه سلامت باروری و جنسی در بحران ویروس کرونا

اهداف فرعی :

  • ارتقای دانش در حیطه مراقبت های دوران  بارداری، زایمان و پس از زایمان در بحران کرونا

  • ارتقای دانش در حیطه مسائل جنسی مرتبط با زنان و مردان در بحران کرونا

  • ارتقای دانش در حیطه  مسائل روانی مادر و کودک  در بحران کرونا

  • ارتقای دانش در حیطه تنظیم خانواده  و بارداری های ناخواسته در بحران کرونا

  • ارتقای دانش در حیطه خشونت زنان و مردان در بحران کرونا

  • ارتقای دانش در حیطه مسایل  زوجین نابارور در بحران کرونا