برگزارکنندگان و حامیان

برگزارکنندگان و حامیان

برگزارکنندگان

 • دانشگاه گلستان
 • دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
 • دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان
 • اداره اوقاف و امور خیریه گلستان

حامیان

 • دانشگاه مازندران
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • جامعه الصطفی العالمیه واحد گرگان
 • دانشگاه صنعتی شاهرود
 • دانشگاه دامغان
 • موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
 • دانشگاه امام صادق(ع)
 • دانشگاه گیلان
 • دانشگاه علوم رضوی مشهد
 • دانشکده علوم قرانی سازمان اوقاف و امور خیریه
 • دانشگاه سمنان
 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی