دلایل و اهداف برگزاری همایش

دلایل و اهداف برگزاری همایش

1-آشنایی با تازه های تحقیقات درباره مطالعات ادبی و اجتماعی در قرآن

2-ایجاد زمینه برای انجام تحقیقات نو برای محققان و اساتید

3-گسترش همکاری و تعامل مراکز علمی در  راستای نقشه علمی کشور

4-توسعه فعالیت ها و گفتمان های قرآنی