محورهای همایش

محورهای همایش

الف: محورهای ادبی

*تاثیر آموزه های قرآنی بر متون عرفانی

*تحلیل روایت شناختی قصه های قرآن

*ادبیات تعلیمی و تاثیر پذیری از قرآن

*قرآن و علم بلاغت

*قرآن و مطالعات زبانی

*مطالعات ادبی در متون تفسیری

*تاثیر قرآن بر ادبیات مقاومت

ب: محورهای اجتماعی

خانواده

*عوامل استحکام و تعالی خانواده از منظر تفاسیر قرآن

*آسیب شناسی خانواده در تفاسیر قرآن با تاکید بر تفاسیر معاصر

*شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن

*حقوق متقابل  اعضای خانواده در آموزه های قرآن

مدیریت

*مبانی و اصول مدیریت از منظر قرآن

*سیره انبیا و ائمه در مدیریت جامعه

*ویژگی های مدیر اسلامی در تفاسیر معاصر قرآن

*مدیریت جهادی از منظر قرآن

*نقش وقف در تمدن سازی اسلامی

*کارکردهای وقف در اموراجنماعی و فرهنگی و اقتصادی

اقتصاد

*تاثیراصول اقتصادی اسلام بر تحقق عدالت 

*نقش زکات در توسعه  و پیشرفت جامعه از منظر قرآن

*تاثیرتعالیم  قرآنی بر اصلاح الگوی مصرف

*قرآن  و ساخت الگوی تربیت اقتصادی در خانواده

* نقش تعاون در پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن

*راهکارهای قرآنی در  مبارزه با تحریم های اقتصادی

* نقش آموزه های قرآنی بررونق تولید در جامعه

ج:محور سلامت

*تغذیه و روزه داری

*سلامت معنوی از منظر قرآن

*شادابی از منظرقرآن

*چالش ها و موازین اخلاقی در بالین از دیدگاه قرآن (اهدای عضو،پیوندعضو،دستورعدم احیا،اختیارو امتناع از دریافت درمان،سقط،رحم اجاره ای و آتانازی)

*اخلاق در پژوهش های نظام سلامت

*منشورحقوق بیمار