ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی همایش

رییس همایش:  دکتر سید علی طاهری

دبیر اجرایی همایش: دکتر مازیار احمدی گلسفیدی

دبیر علمی همایش: دکتر محمد سوداگر

مسئول کمیته علمی: دکتر فاطمه علیزاده

مسئول کمیته اجرائی: دکتر الهه کیائی

کمیته اداری و مالی: دکتر سورنا نسیمی

کمیته اداری: دکتر جعفر حمیدزاده

کمیته پذیرایی: مهندس محمدرضا احمدی

کمیته تبلیغات و سالن ها: پرویز کمالی

کمیته حفاظت فیزیکی: سید حسن موسوی