راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقالات

 

اصول کلّی ارسال مقاله:

1-مقالات چاپ شده در سایر کنفرانس ها و ژورنال ها بررسی نخواهند شد.

2-لطفا از ارسال همزمان مقاله ارسالی به این کنفرانس و به سایر کنفرانس ها خودداری بفرمایید.

 

 فرمت ارسال مقاله کامل