هزینه ثبت نام در همایش

هزینه ثبت نام در همایش

هزینه ارسال مقالات به مجموعه همایش های حکمت اسلامی بصورت یکپارچه و به شرح زیر خواهد بود:

شرکت در همایش: رایگان
گواهی شرکت در همایش: ١٠٠ هزارتومان
گواهی پذیرش مقاله به صورت پوستر: ١۵٠ هزار تومان
گواهی پذیرش مقاله به صورت سخنرانی: ٣٠٠ هزارتومان

شماره حساب 0115860923000 بانک صادرات به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

کلیه گواهی ها به صورت الکترونیکی می باشد و متقاضیان میتوانند گواهی های صادر شده را دانلود کنند.