اهداف همایش

اهداف برگزاری همایش:

1- معرفی تفکر ناب اسلامی در حوزه ی فلسفه، فقه، حقوق و علوم سیاسی

2 نقد و بررسی پژوهش های بنیادی کاربردی انجام شده در موضوعات فوق

3 حکمی سازی علوم با تاکید بر فقه، حقوق و علوم سیاسی

4- سوق دادن پژوهش های حکمی فلسفس به سوی اولویت های بومی و مسائل کاربردی

5- شناسایی و کشف استعدادها و محققین برتر در حوزه های فوق الذکر