محورهای همایش

محورهای همایش

محورهای همایش:

 • نقش حکمت اسلامی در تبیین تمدن نوین اسلامی
 • تحلیل شاخصه های عقلانیت در حکمت اسلامی
 • تحلیل و ریشه‌یابی مبانی حکمت اسلامی در نظریه بزرگان
 • حکمرانی شایسته در پرتو حکمت متعالیه
 • الزامات حکمرانی شایسته در پرتو تراث فقهی
 • بایستگی های فقه سیاسی در دوره تکنولوژی های دیجیتال
 • درس های سیاسی حکمت متعالیه در قرن بیست و یکم
 • بیانیه گام دوم انقلاب در پرتو حکمت اسلامی و فقه سیاسی
 • مبانی معرفت‌شناختی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی متفکران مسلمان
 • نقد مبانی معرفت‌شناختی نظریه‌های سیاسی رایج
 • حکمت اسلامی و حقوق شهروندی
 • تطبیق مفهوم عدالت در اندیشه‌های متفکران مسلمان و سایر اندیشه‌های رایج
 • ـ تبیین مفاهیم حق و تکلیف بر مبنای حکمت اسلامی
 • ـ تطبیق مبانی معرفت‌شناختی حقوق بشر در اندیشه‌ی حکمت اسلامی و فلسفه غرب
 • هستی شناسی اجتماعی در حکمت صدرایی
 • بنیادهای صدرایی علوم
 • بنیان های حکمی نظم اجتماعی
 • مبانی متافیزیکی و فرهنگی نظریه های علوم انسانی
 • زمینه های فرهنگی ترویج حکمت اسلامی و علوم انسانی
 • مفهوم عدالت فقهی در فقه مذاهب اسلامی
 • قرائت های مختلف از دين و رابطۀ آن با عقلانیت، همگرایی و شکل گيری تمدن نوين اسلامی
 • شکاف بین حکمت اسلامی با حکومت های اسلامی
 • نفوذ استکبار جهانی و نقش مخرب آن در شکل گیری تمدن نوین اسلامی