ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی همایش

رئیس شورای سیاست گذاری: دکتر محمد مهدی طهرانچی

رئیس همایش: دکتر عبدالحسین خسروپناه

دبیر علمی همایش: دکتر محمدمهدی نادری

دبیر اجرایی همایش: دکتر ابوالقاسم سراج

 

اعضای شورای سیاستگذاری:

دکتر سید علی طاهری (رییس استان گلستان)- دکترحسین کرمانیان (رئیس استان مازندران)، دکتر حسین عجم نوروزی (رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان)، دکتر میثم چگین (معاون مرکز مطالعات علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر مجید شمس (مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی تعالی)، دکتر فاطمه حمیدی فر (مدیر کل امور پژوهش و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر)، دکتر محمد صالحی (رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)، دکتر سید میرالله حسینی (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)، دکتر محمدمهدی نادری (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر)، دکتر ذوالفقاری (مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان گلستان)، دکتر طاهر شاهی (معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر)، دکتر محمد ادبی تبار (معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر)، دکتر ابوالقاسم سراج (مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر)، دکتر احمد جوان­بخت (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد آزادشهر)، دکتر ایمان داداشی (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد بابل)