تقویم همایش

تقویم همایش

برگزاری پیش همایش: 1401/5/4

برگزاری همایش اصلی: 1401/8/17

مهات ارسال مقالات: 1401/7/10

زمان اعلام نتیجه اولیه داوری: 1401/7/30