ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی همایش

 

رئیس کنفرانس: دکتر سیدعلی طاهری

دبیر اجرائی کنفرانس: دکتر علی خوزین

دبیر علمی کنفرانس: دکتر لیلا فزونی

اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس:

دکتر سید علی طاهری (رییس واحد)،

دکتر علی خوزین(معاون پژوهش و فناوری واحد)،

دکتر سورنا نسیمی(معاون اداری و مالی)،

دکتر الهه کیائی(مدیر ارتباط با صنعت)،

دکتر لیلا فزونی(دبیر کمیته علمی)،