تقویم همایش

 

پژوهشگران می توانند مقالات خود را ازتاریخ1400/10/5 لغایت تاریخ 1400/11/5 مطابق با راهنمای نگارش مقالات که در قسمت مربوطه قابل دریافت می باشد، ارسال نمایند.