ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی همایش

دبیر علمی کنفرانس: دکتر انیا اهنی اذری

اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس:

دکتر سید علی طاهری (رییس واحد)،

دکتر علی خوزین(معاون پژوهش و فناوری واحد)،

دکتر سورنا نسیمی(معاون اداری و مالی)،

دکتر الهه کیائی(مدیر ارتباط با صنعت)،

دکترانیا اهنی اذری(دبیر کمیته علمی)،