اعضای شورای سیاستگذاری همایش

اعضای شورای سیاستگذاری همایش

 

دکتر سید علی طاهری (رییس واحد)،

دکتر علی خوزین(معاون پژوهش و فناوری واحد)،

دکتر سورنا نسیمی(معاون اداری و مالی)،

دکترانیا اهنی اذری(دبیر کمیته علمی)،

دکتر الهه کیائی(مدیر ارتباط با صنعت)،