تماس با ما

آدرس دبیرخانه:گلستان-گرگان-کمربندی-مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

کد پستی:4914739975       

پست الکترونیک:esanat@gmail.com   

آدرس سایت همایش: http://conf.gorganiau.ac.ir     

فکس:01732151913

تلفن:01732151090