کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی اولین کنفرانس رایانش نرم و هوش محاسباتی به قرار زیر است:

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

واحد دانشگاهی/سازمان

مهندس علی برومند

مهندسی کامپیوتر

مربی (دانشجوی دکتری)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر محمدتقی خیرآبادی

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد  گرگان

دکتر علی نودهی

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  گرگان

مهندس حسن ابراهیمی

مهندسی کامپیوتر

مربی (دانشجوی دکتری)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  گرگان

دکتر امین بزازی

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  گرگان

دکتر شیده سرائیان

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  گرگان

دکتر رضا ابراهیمی

مهندسی برق

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  گرگان

دکتر محمود قنبری

مهندسی برق

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  گرگان

مهندس میرمرسل مدنی

مهندسی کامپیوتر

مربی (دانشجوی دکتری)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان/مرکز کردکوی

مهندس رضا نوریان

مهندسی کامپیوتر

مربی (دانشجوی دکتری)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان/مرکز بندرترکمن

دکتر حسین محمدی

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  آزاد شهر

مهندس رمضان تیموری

مهندسی کامپیوتر

مربی (دانشجوی دکتری)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بندرگز

دکتر مسعود رادمهر

مهندسی برق

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  علی آباد کتول

دکتر ابراهیم اکبری

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دکتر مهدی گلسرخی تبار

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکترمیثم  یدالله زاده طبری

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بابل

دکتر فاطمه ناظریان

مهندسی کامپیوتر

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

دکتر رسول عنایتی فر

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  فیروزکوه

دکتر وهاب احسانی آراد

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شاهرود

دکتر اسماعیل علی بیکی

مهندسی برق

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شاهرود

دکتر علیرضا جلالی

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر مرتضی صابری

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران جنوب

دکتر وحید آیت اللهی

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  یزد

دکتر امین بابازاده

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دکتر یوسف فرهنگ

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دکتر فضل الله ادیب نیا

مهندسی کامپیوتر

دانشیار

دانشگاه یزد

دکتر محمد قاسم زاده

مهندسی کامپیوتر

دانشیار

دانشگاه یزد

دکتر سید مرتضی بابامیر

مهندسی کامپیوتر

دانشیار

دانشگاه کاشان

دکتر ایمان اسمعیلی پائین افراکتی

مهندسی برق

استادیار

دانشگاه مازندران

دکتر محمدمهدی پایدار

مهندسی صنایع

دانشیار

دانشگاه نوشیروانی بابل

دکتر حسین مومنی

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه گلستان

دکتر محمد مقصودلو

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه گلستان

دکتر مهدی یعقوبی

مهندسی کامپیوتر

استادیار

دانشگاه گلستان