نمایه کنفرانس

نمایه کنفرانس

مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

**چاپ مقالات برگزیده در مجله علمی محاسبات نرم دانشگاه کاشان به صورت رایگان ...

نکته:مقالات برگزیده برای چاپ در مجله علمی محاسبات نرم دانشگاه کاشان، بایستی نسبت به مقاله ارسالی برای کنفرانس گسترش پیدا کرده و مجدد نیز توسط مجله داوری می گردند.

**چاپ مقالات برگزیده در مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه نوشیروانی بابل به صورت رایگان ...

نکته:مقالات برگزیده برای چاپ در مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه نوشیروانی بابل، بایستی نسبت به مقاله ارسالی برای کنفرانس گسترش پیدا نماید.

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام -(33963-00210)

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)