ساختار سازمانی کنفرانس

ساختار سازمانی کنفرانس

 

رئیس کنفرانس: دکتر سیدعلی طاهری

دبیر اجرائی کنفرانس: دکتر علی خوزین

دبیر علمی کنفرانس: دکتر شیده سرائیان

اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس:

دکتر سید علی طاهری (رییس واحد)،

دکتر علی خوزین(معاون پژوهش و فناوری واحد)،

دکتر سورنا نسیمی(معاون اداری و مالی)،

دکتر الهه کیائی(مدیر ارتباط با صنعت)،

دکتر شیده سرائیان(دبیر کمیته علمی)،

دکتر علی نودهی (مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و عضو هیات علمی واحد گرگان)،

مهندس علی برومند(عضو شورای فناوری اطلاعات استان گلستان و عضو هیات علمی واحد گرگان)،

دکتر محمدتقی خیرآبادی (مدیر مرکز رشد واحد گرگان و عضو هیات علمی واحد گرگان)،

دکتر امین بزازی (رئیس مرکز بندر ترکمن و عضو هیات علمی واحد گرگان)،

مهندس حسن ابراهیمی (عضو هیات علمی واحد گرگان)