اولین همایش ملی حکمت اسلامی، فقه، حقوق و علوم سیاسی

اولین همایش ملی حکمت اسلامی، فقه، حقوق و علوم سیاسی

تاریخ شروع همایش : 1401/01/14

تاریخ پایان همایش : 1401/08/18