مهلت تمدید ارسال مقالات

مهلت تمدید ارسال مقالات

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند زمان برگزاری همایش به تاریخ 1400/03/05 موکول گردیده است.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه