تمديد زمان ارسال خلاصه مقاله ومقاله كامل

تمديد زمان ارسال خلاصه مقاله ومقاله كامل

محققين و پژوهشگران محترم 

با سلام 

احتراما نظر به درخواست بسياري از محققين در خصوص تمديد زمان ارسال مقالات به همايش و ايحاد فرصت بيشتر ، اين همايش ده روز تمديد گرديد. 

برگزار کنندگان و حامیان ویژه