نحوه ارسال مقاله توسط محققين

نحوه ارسال مقاله توسط محققين

آن دسته از محققيني كه در ارسال مقاله از طريق سايت با مشكل مواجه شده اند مي توانند مقالات خود را از طريقي ايميل زير ارسال نماين

conf.gor59@gmil.com

برگزار کنندگان و حامیان ویژه