ارسال مقالات

 

قابل توجه محققان و پژوهشگران گرامی

کلیه محققان می توانند از تاریخ 20 تیرماه مقالات خود را در سامانه همایش بارگذاری نمایند.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه