تمدید مهلت ارسال مقالات

تمدید مهلت ارسال مقالات

پژوهشگران گرامی مهلت ارسال مقالات «اولین همایش ملی عوامل ضد میکروبی طبیعی و سنتتیک» تا تاریخ 1400/11/10 تمدید گردید.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه