تمدید همایش

پژوهشگران گرامی مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1400/11/10 تمدید شد.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه