چاپ مقالات برتر در مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه نوشیروانی بابل

چاپ مقالات برتر در مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه نوشیروانی بابل

به استحضار پژوهشگران محترم می رساند، مقالات برتر پذیرفته شده در اولین کنفرانس رایانش نرم و هوش محاسباتی در مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه نوشیروانی بابل به صورت رایگان و با اعمال تغییرات عمده نسبت به نسخه اولیه ارسال شده برای کنفرانس، به چاپ خواهند رسید.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه