چاپ مقالات برتر در مجله محاسبات نرم دانشگاه کاشان

چاپ مقالات برتر در مجله محاسبات نرم دانشگاه کاشان

به استحضار پژوهشگران محترم می رساند، مقالات برتر پذیرفته شده در اولین کنفرانس رایانش نرم و هوش محاسباتی در مجله علمی محاسبات نرم دانشگاه کاشان به صورت رایگان و با داوری مجدد به چاپ خواهند رسید.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه